• Không biết từ khi nào tình yêu với góc bếp nhỏ, với muỗng với thìa cứ lớn dần trong tôi.