• Trí tưởng tượng của con người quả là không có giơi hạn, nó có thể biến chuyện to thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ quên luôn. Trí tưởng tượng cũng có thể