• Không biết tự bao giờ, rắn đã “bò” vào ẩm thực khẩn hoang Nam bộ và “ngự” hẳn chiếu ở trên! Ngược dòng thời gian về thời mở cõi, thiên nhiên