• Trình bày món ăn là phần quan trọng nhất trong nghệ thuật ẩm thực. Là khâu hoàn tất cuối cùng, nhưng nó phải được người đầu bếp hình dung ra từ khi mới
  • Trình bày món ăn là phần quan trọng nhất trong nghệ thuật ẩm thực. Nghệ thuật “làm ngon con mắt”