• Trong “chuyến đò quê hương” của mỗi người, hình ảnh cầu ao có giàn mướp hương mát rượi - rập rờn ong bướm, cùng bụi tre già liêu xiêu xõa tóc... như