• Cân đo đong đếm từng ly từng tí lượng đạm, rau, bột, béo... trong từng bát bột, chén cháo của con - đó là hình ảnh của không biết bao nhiêu bà mẹ tận