• Trên đường thiên lý từ nam chí bắc, từ đất Việt ra khắp năm châu bốn bể, chả giò ta học đòi chàng tắc kè hoa biến hóa liên miên... Khi thì ngẫu hứng