• Khi cụm từ “du lịch bụi” hoặc “phược” chưa thịnh hành, hơn chục năm trước, tại thành phố mang tên “cô gái đẹp”1 của Tiền Giang, đã có vài hàng